Конкурсний відбір на фінансову підтримку на реалізацію проєктів стартував!

 

Департамент економіки Донецької ОДА оголошує про початок проведення конкурсних відборів: 

 •  суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надаватись безповоротна фінансова підтримка на реалізацію проєктів;
 • суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів.

Умови проведення конкурсу:

Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які за сукупністю:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області в установленому законодавством України порядку;

2) розробили або реалізують проєкти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації виробництва та (або) надання послуг за такими напрямами, зокрема з впровадженням альтернативних (відновлюваних) джерел енергії:

 • вирощування сільськогосподарських культур в оранжереях та теплицях;
 • виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв, організація виробництва замкнутого циклу);
 • виробництво харчових продуктів;
 • деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);
 • запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;
 • ветеринарна діяльність;
 • виробництво продукції легкої промисловості;
 • для суб’єктів малого і середнього підприємництва:
 • машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
 • виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
 • виробництво неметалевої мінеральної продукції (перероблення матеріалів мінерального походження);
 • освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів, розвиток цифрових та  інформаційних технологій.

Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі – учасники конкурсного відбору), протягом строку, визначеного в оголошенні для подачі документів, заповнюють онлайн анкету, розміщену на офіційному вебсайті Донецької обласної державної,  та подають секретарю конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на участь у конкурсному відборі на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва на реалізацію проєктів (далі – заява на участь у конкурсному відборі) за формою, визначеною у Додатку 1 до цього Порядку;

2) бізнес-план за формою, визначеною у Додатку 2 до цього Порядку;

3) фінансово-економічні показники роботи за попередній рік та останній звітний період поточного року;

4) довідку про відкритий розрахунковий рахунок, виданий банківською установою;

5) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів), внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати на початок місяця, в якому подана заява на участь у конкурсному відборі;

6) інформацію про розмір будь-якої державної допомоги за останні три календарних роки, та зобов’язання про доведення протягом строку отримання фінансової підтримки до відома Головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги, передбаченої підпунктом 10 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку.

Усі документи подаються державною мовою.

Обробка персональних даних учасників конкурсного відбору здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Учасники конкурсного відбору забезпечують повноту і достовірність відомостей в документах, наданих до конкурсної комісії.

Головний розпорядник відповідно до законодавства забезпечує збереження конфіденційної інформації, отриманої від учасників конкурсного відбору.

Кожен претендент може подати документи на отримання тільки одного виду державної підтримки, що надається з обласного бюджету у вигляді фінансової підтримки та часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів  суб’єктів малого підприємництва.

Критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

 

Критерії

Оцінка

1.

Ступінь опрацювання бізнес-плану (наявність необхідної інформації для комплексної оцінки проєкту; обґрунтованість та доцільність витрат; чіткість і структурованість бюджету, його відповідність запланованій діяльності)

від 0 до 10 балів

2.

Доцільність та реалістичність заявлених цілей (перспектива продукту із заявленими характеристиками на ринку, конкурентні переваги продукту)

від 0 до 10 балів

3.

Кількість робочих місць, що планується створити, та кількість осіб, яких планується працевлаштувати на створені нові робочі місця:

одне робоче місце та одна працевлаштована особа – 5 балів

два робочих місця та дві працевлаштовані особи – 10 балів

три робочих місця та три працевлаштовані особи – 15 балів

чотири робочих місця та чотири працевлаштовані особи – 20 балів

більше чотирьох робочих місць та чотирьох працевлаштованих осіб – 25 балів

від 5 до 25 балів

4.

Строк окупності проєкту:

до одного року – 15 балів

від одного до трьох років – 10 балів

більше трьох років – 5 балів

від 5 до 15 балів

5.

Обсяг прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг), передбачені проєктом

від 0 до 5 балів

6.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників, передбачений проєктом

від 5 до 15 балів

7.

Обсяг запланованих надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

від 0 до 10 балів

8.

Наявність вичерпного аналізу ризиків, пов’язаних із впровадженням проєкту, та стратегії їх запобігання або зменшення

від 0 до 5 балів

9.

Соціальне значення проєкту

від 0 до 5 балів

 

Загальна сума балів

100

 

Порядок надання фінансової підтримки

1. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі – отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі крім випадків, передбачених пунктом 4 розділу V цього Порядку.

2. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:

 •  у розмірі не менше 25 % суб’єктом малого/середнього підприємництва витрат на реалізацію проєкту;
 •  умовами проєкту створення нових робочих місць та працевлаштування працівників на новостворені робочі місця за умови збереження наявного персоналу.

 3. Сума співфінансування проєкту за рахунок коштів обласного бюджету визначається виходячи з  наступного співвідношення: 70 % обсягу співфінансування – кошти обласного бюджету; 30 %  обсягу співфінансування – кошти місцевого бюджету, зазначеного у листі  органу місцевого самоврядування (або уповноваженого ним органу або особи), військово-цивільної адміністрації про підтвердження співфінансування проєкту.

4. Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів  не може перевищувати 500 тис. гривень, з яких 70 % загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 30 % – кошти місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності/реалізації проєкту.

Документи приймаються щоденно (крім суботи та неділі) з 09-00 до 15-00, перерва з 12-00 до 13-00, за адресою: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6, каб. 412 (департамент економіки облдержадміністрації).

Строк подання заяв із відповідними документами - до 31 серпня 2021 року.

Дата проведення конкурсного відбору - 29 вересня 2021 року

Додаткова інформація за тел. (06264)2-20-75 або електронною поштою: 00282@dn.gov.ua.

 

 

Більш детальна інформація на сайті: Фінансова підтримка суб’єктів МСБ | Департамент економіки (dn.gov.ua)

Розпорядження голови ОДА від 03 червня 2021 № 547

Розпорядження голови ОДА від 11 червня 2021 № 573

Фото без опису