ФУНКЦІОНАЛЬНІ   ТА  ПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ

Назва  підрозділу

Стислий зміст основних функцій підрозділу

Штатна чисельність підрозділу,

ПІБ керівника

ПІБ  працівників та  займана посада

Напрямок  роботи  за  який відповідальний  працівник

Відділ  освіти, культури,спорту, туризму та молоді

виконавчого комітету селищної ради

Основними завданнями відділу є:

-Реалізація державної політики в сфері освіти, культури, спорту, туризму та молоді.

 

Штатна чисельність – 4 од

 

МАРКОВ  П.В. – начальник  відділу

НАЗАРЕНКО М.М. – головний спеціаліст з питань фізичної культури та спорту, з питань молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, сім’ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі, протидії торгівлі, людьми.

ГАЛІКБАРОВА М.П. – головний спеціаліст з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини.

АПАНАСЕВИЧ О.В. – головний спеціаліст з питань освіти.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

                                                                                                       16.04.2021р. № 8/7-231

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, спорту, туризму та молоді виконавчого

комітету Нікольської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, спорту, туризму та молоді виконавчого комітету Нікольської селищної ради (далі − Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради. Відділ утворюється рішенням сесії Нікольської селищної ради Донецької області. Відділ у своєї діяльності  є підзвітним і підконтрольним Нікольській селищній раді, а також підпорядкованим селищному голові, його заступникам та виконавчому комітету Нікольської селищної ради. З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади  відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Нікольської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету Нікольської селищної ради, цим Положенням.

1.3. Відділ не є юридичною особою.

 

2. Основні  завдання та повноваження  Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики в сфері освіти, культури, спорту, туризму та молоді.

2.1.2. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.3. Забезпечення популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпраці з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.1.4. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина громади в межах повноважень Відділу.

2.1.5. Реалізація  повноважень органів місцевого самоврядування у сфері збереження та використання культурної спадщини, відродження, розвитку культури української нації, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади .

2.1.6. Забезпечення  вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.

2.1.7. Забезпечення розвитку напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом мешканців Нікольської  селищної ради.

 

 

 

           

         2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти,  культури, спорту, туризму, молоді шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та закладів освіти.

2.2.2. Здійснює навчально-методичне керівництво закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти громади.

2.2.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками  повної загальної середньої освіти.

2.2.4. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість вивчати рідну мову в  закладах освіти.

2.2.5. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.2.6. Розробляє i подає на розгляд Нікольської селищної  ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, спорту, туризму та молоді.

2.2.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту, туризму та молоді в  громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.2.8. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень Нікольського селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.9. Визначає потребу в закладах освіти, культури, спорту  всіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади  за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, кадрів.

2.2.10. Сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

2.2.11. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

2.2.12. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.2.13. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей,  проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів та молоді.

2.2.14. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними  заклади освіти.

2.2.15. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.2.16. Сприяє наданню педагогічним працівникам, працівникам закладів культури і спорту  державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

2.2.17. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.18. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури, спорту та молоді.

2.2.19. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

2.2.20. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах, закладах культури і спорту, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.2.21. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.2.22. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.2.23.  Готує проєкти розпорядчих актів Нікольської селищної ради з основної діяльності та з кадрових питань, що належать до компетенції Відділу.

2.2.24. Відповідає за документальне оформлення відповідно до вимог чинного законодавства прийняття на посади керівників закладів освіти, культури, спорту, звільнення, надання відпусток та інших трудових відносин.

2.2.25. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на вебсайті Нікольської селищної ради.

2.2.26. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.2.27. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.  

2.2.28. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з  охорони праці, протипожежної безпеки.

2.2.29. Забезпечує виконання вимог законодавства про запобігання корупції.

2.2.30. Забезпечує захист персональних даних.

2.2.31. Здійснює інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на Відділ завдань.

2.2.32. Надає адміністративні послуги з питань, що належать до компетенції Відділу.

         2.2.33.  Надає посвідчення батьків  та дитини з багатодітної сім’ї.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради,  підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 

 

 

 

3.1.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.3. Проводити аналітичну роботу з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

3.1.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

3.1.6. Скликати наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.7. Інформувати селищного голову у разі покладення на Відділ виконання завдань, що не належить до його функцій чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.1.8. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у Нікольській селищній раді.

3.1.9. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

 

4. Керівництво Відділу та працівники Відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування. Начальник відділу призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади розпорядженням селищного голови.

4.2. На  посаду  начальника Відділу призначається особа, яка має вищу  освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років, вільно володіє державною мовою.

4.3. Начальник Відділу:

4.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.3.2. Координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчими органами селищної ради.

4.3.3.Організовує роботу Відділу, планує роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення функцій, аналізує результати роботи Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

4.3.4. Розподіляє роботу між працівниками,  складає посадові інструкції працівників Відділу, контролює їх роботу.

4.3.5. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах селищного голови, сесіях селищної ради у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.3.6. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.3.7. Підписує (візує) документи, що подаються селищному голові, його заступнику.

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

4.3.9. Має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам Відділу, які є обов’язковими для виконання, вносити пропозиції селищному голові  щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з посади працівників Відділу.

4.4. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, лікарняний тощо) його обов’язки, відповідно до розпорядження селищного голови, виконує інша посадова особа.

4.5. Працівники Відділу відповідно до вимог чинного законодавства призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою.

4.6. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

4.7. Працівники Відділу несуть відповідальність за несвоєчасне  і неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

                                         5. Заключні положення

5.1. Відділ, з метою забезпечення належного виконання завдань та повноважень, в установленому законодавством порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

5.2.  Селищна рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, посібниками, літературою з діловодства, а також доступом до електронних інформаційних баз. 

5.3.  Відділ утримується за рахунок бюджету селищної ради.

5.4. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням селищної ради.

5.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5.6. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.