Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Програма економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік»

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст.10 Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку».

Консультації з громадськістю

1. Замовник СЕО

Замовником оцінки Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік є Нікольська селищна рада Донецької області, вул. Свободи, 87, смт Нікольське, Маріупольський р-н, Донецька обл (далі – селищна рада).

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок із іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу громади.

Головною метою Програми є забезпечення розвитку економіки громади, ефективне використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування позитивного іміджу, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг; підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку територіальної громади Нікольської селищної ради.

Програму розроблено з урахуванням програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процессі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами 2 та 3 статті 3. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності.

Програма охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий та дорожньо-транспортний комплекси, енергозабезпечення та енергоефективність, житлове господарство і комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт, культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Серед основних заходів проєкту Програми, що можуть мати безпосередній вплив на навколишнє природне середовище, можна виділити:

реконструкція водопровідних мереж;

реконструкція з термомодернізацією будівель;

будівництво індустріального парку;

благоустрій територій населених пунктів (закладання нових багаторічних насаджень і видалення аварійних дерев; ліквідація карантинних рослин; придбання контейнерів, у тому числі для роздільного збору сміття; ліквідація стихійних звалищ);

проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання чи пошкодження природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

проведення інвентаризації земель  комунальної власності під об’єктами водного фонду;

інвентаризація земель громадської забудови та інших об’єктів  загального користування комунальної власності;

встановлення меж населених пунктів;

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку водного фонду;

придбання обладнання для збору, складування побутових відходів, а саме, контейнерів з частковим впровадженням роздільного збору твердих побутових відходів та облаштування стаціонарних сміттєзбиральних майданчиків;

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, а саме, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території ради;

збереження та охорона природних територій, з можливістю часткового використання в цілях рекреації та туризму, що передбачає найбільший рівень збереження природного стану наявних біоценозів.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

Перелік заходів, які можуть вплинути на навколишнє середовище:

  • Озеленення населених пунктів;
  • Реконструкція парку в смт Нікольське;
  • Придбання обладнання для збору побутових відходів;
  • Встановлення меж населених пунктів;
  • Інвентаризація земель громадської забудови та інших об’єктів  загального користування комунальної власності;
  • Проведення інвентаризації земель  комунальної власності під об’єктами водного фонду;
  • Придбання шкільних автобусів;
  • Реконструкція котелень комунальних закладів.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури поводження з відходами, що пропонується відповідно до Плану на:

території та об'єктах природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації таких об’єктів інфраструктури управління відходами.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні з існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи та проєкти Програми та прогноз потенційного впливу їх на стан довкілля та здоров’я населення.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на стратегічний характер  Програми, який  є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2022 році.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми по наступним напрямкам:

благоустрою території Нікольської селищної ради;

налагодження  ефективної системи санітарного очищення і поводження з відходами на території Нікольської селищної ради;

розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту Програми повинна враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містити інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля Нікольської селищної ради, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо зміни до Програми не будуть затверджені;

3) аналіз відповідностей цілей проєкту Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік;

4) оцінка наслідків реалізації проєкту Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання

Замовник СЕО - НІКОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, вул. Свободи, 87, смт Нікольське, Маріупольський р-н, Донецька обл., 87000, тел./факс: (06246) 2-01-42, e-mail: nikolska.sr@dn.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми економічного і соціального розвитку Нікольської селищної ради на 2022 рік подаються до відділу економічного розвитку Нікольської селищної ради на електронну адресу 00241@dn.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Відповідальна особа: Паніотова Світлана Вікторівна.

Контактні дані: (06246) 2-01-42.

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми, тобто до 03 листопада 2021 року (включно).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.